တစ္စုံတစ္ခု ခ်ဳိ႕ယြင္းေနပါတယ္။ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္စစ္ေဆးေပးပါမယ္။ အဆင္မေျပမႈမ်ားအတြက္ ေတာင္းပန္ပါတယ္။