လက္လက္ကိုထလို႔ (II) - Snare, လႊမ္းပိုင္

ဒီ Album မတင္ရေသးပါ။