ရာသီစာသႀကံန္ (၂၀၁၀ သၾံကၤန္သီခ်င္းမ်ား) - ဂ်င္းနီ, ေဂ်ာက္ဂ်က္