အိမ့္ခ်စ္ Collection 2 - စိုင္းစိုင္းခမ္းလွိုင္, အိမ့္ခ်စ္