အရင္လိုစိတ္မခ်လိဳ႕ပါရွင္ရယ္ - ရွင္ဖုန္း, ထြန္းထြန္း ( Examplez )