ေ႐ႊထူး

နာမည္ရင္း - ထူးခန္႕ နာမည္ေျပာင္ - ဦးေလးၾကီး ေမြးေန႕ - ၁၉-၉-၁၉၉၂

သီခ်င္း