ေရႊလက္တြဲ - ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း

Download

ေရႊလက္တြဲ

V1;
တစ္မိုးသားေအာက္...အၾကင္နာအျပံဳးေတြ ဖလွယ္တဲ႕ေန႔
ႏွလံုးသားႏွစ္ခု ရင္ခုန္ျခင္းေတြညီတဲ႔အခ်ိန္
ကမၻာငယ္ အသစ္ေလးအစ ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘ၀ေလးမ်ား
အခ်စ္နဲ႔ထပ္တူညီတဲ႕ေန႕
V2;
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္မပ်က္ေစနဲ႔
ဘုရားျမတ္ေရွ႕အတူဆံုဖူးတဲ႔ ကတိစကားေတြ
ကမၻာငယ္ အသစ္ေလးအစ ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘ၀ေလးမ်ား
အခ်စ္နဲ႔ထပ္တူညီႏိုင္ေစ..........


Cho;
[ႏွစ္လႊာေပါင္းမွာ တစ္ရြက္လို စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးလို
အၾကင္နာမ်ားေပါင္းစပ္လို႕ရယ္....... ေရႊလက္တြဲခဲ႔ၾကတဲ႔ အၾကင္နာတို႔ႏွစ္ဦး
ယေန႕မွစ...... ႏွစ္ေပါင္းမ်ားထိတိုင္ေစ....]

V1;
တစ္မိုးသားေအာက္...အၾကင္နာအျပံဳးေတြ ဖလွယ္တဲ႕ေန႔
ႏွလံုးသားႏွစ္ခု ရင္ခုန္ျခင္းေတြညီတဲ႔အခ်ိန္
ကမၻာငယ္ အသစ္ေလးအစ ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘ၀ေလးမ်ား
အခ်စ္နဲ႔ထပ္တူညီတဲ႕ေန႕
V2;
တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ဘယ္သူဖ်က္ဖ်က္မပ်က္ေစနဲ႔
ဘုရားျမတ္ေရွ႕အတူဆံုဖူးတဲ႔ ကတိစကားေတြ
ကမၻာငယ္ အသစ္ေလးအစ ႏွစ္ကိုယ္တူ ဘ၀ေလးမ်ား
အခ်စ္နဲ႔ထပ္တူညီႏိုင္ေစ.....

Cho;
[ႏွစ္လႊာေပါင္းမွာ တစ္ရြက္လို စြယ္ေတာ္ရြက္ေလးလို
အၾကင္နာမ်ားေပါင္းစပ္လို႕ရယ္....... ေရႊလက္တြဲခဲ႔ၾကတဲ႔ အၾကင္နာတို႔ႏွစ္ဦး
ယေန႕မွစ...... ႏွစ္ေပါင္းမ်ားထိတိုင္ေစ....]×၂

More