ျမန္မာ( Myanmar ) - မ်ိဳးႀကီး

Download

ျမန္မာ( Myanmar )

ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ
ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာေဟ့

မန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ
ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာေဟ့

သမိုင္းေၾကာင္းအဆင္အလာႀကီးမား...ရာဇ၀င္မွာ ေရႊေရာင္ျခံဳလႊမ္းေသာေန႔စြဲမ်ား
M.Y.A.N.M.A.R
အခုလက္ရွိမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား တာ၀န္ကိုယ္စီယူေဆာင္...ထိန္းသိမ္းစို႕အနာဂတ္မွာ
M.Y.A.N.M.A.R
သူရဲ႕ေကာင္းမ်ား၏မိန္႔ခြန္းစကား... ရင္မွာအစဥ္သိမ္းထား ...

ဦးေခါင္းထက္က ေသြးနီရဲပါေစ အရံႈးမေပးဘူးေဟ့
သူရဲေကာင္းတို႔ထံုးႏွလံုးမူမယ္...ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အျပည့္...
ရဲရင့္ၾကစို႕ဒို႕ျမန္မာေတြ ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႕ေဟ့... ပထမဆုလာဘ္အရယူမယ္...
ဒို႕အိပ္မက္ကို ဒို႕အသက္သြင္းလို႔ ... M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာတဲ့ေဟ့

မွ်တညီညြတ္ျခင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမွာ... ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ ဒို႕ႀကိဳးစား...
M.Y.A.N.M.A.R ... မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓါတ္အျပည့္နဲ႕ ... ျမန္မာကို ဒီကမၻာကေလးစားဖို႔ပိုမိုႀကိဳးစား
M.Y.A.N.M.A.R ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားနဲ႕ ေရွ႕ခရီးဆက္... အခိုင္အမာေျခလွမ္းမ်ား...

ဦးေခါင္းထက္က ေသြးနီရဲပါေစ အရံႈးမေပးဘူးေဟ့
သူရဲေကာင္းတို႔ထံုးႏွလံုးမူမယ္...ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အျပည့္...
ရဲရင့္ၾကစို႕ဒို႕ျမန္မာေတြ ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႕ေဟ့... ပထမဆုလာဘ္အရယူမယ္...
ဒို႕အိပ္မက္ကို ဒို႕အသက္သြင္းလို႔ ... M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာတဲ့ေဟ့

ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ
ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာေဟ့

မန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ
ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာေဟ့

ဦးေခါင္းထက္က ေသြးနီရဲပါေစ အရံႈးမေပးဘူးေဟ့
သူရဲေကာင္းတို႔ထံုးႏွလံုးမူမယ္...ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အျပည့္...
ရဲရင့္ၾကစို႕ဒို႕ျမန္မာေတြ ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႕ေဟ့... ပထမဆုလာဘ္အရယူမယ္...
ဒို႕အိပ္မက္ကို ဒို႕အသက္သြင္းလို႔ ... M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာတဲ့ေဟ့

Myanmar National League ရဲရင့္ေသာ ထက္ျမက္ေသာ
Myanmar National League သူရဲေကာင္းတို႔ရဲ႕ေမြးဖြားရာ

ဦးေခါင္းထက္က ေသြးနီရဲပါေစ အရံႈးမေပးဘူးေဟ့
သူရဲေကာင္းတို႔ထံုးႏွလံုးမူမယ္...ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အျပည့္...
ရဲရင့္ၾကစို႕ဒို႕ျမန္မာေတြ ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႕ေဟ့... ပထမဆုလာဘ္အရယူမယ္...
ဒို႕အိပ္မက္ကို ဒို႕အသက္သြင္းလို႔ ... M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာတဲ့ေဟ့

M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ေဟ့
M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ေဟ့

ဦးေခါင္းထက္က ေသြးနီရဲပါေစ အရံႈးမေပးဘူးေဟ့
သူရဲေကာင္းတို႔ထံုးႏွလံုးမူမယ္...ဇာတိေသြးဇာတိမာန္အျပည့္...
ရဲရင့္ၾကစို႕ဒို႕ျမန္မာေတြ ဇြဲမေလွ်ာ့နဲ႕ေဟ့... ပထမဆုလာဘ္အရယူမယ္...
ဒို႕အိပ္မက္ကို ဒို႕အသက္သြင္းလို႔ ... M.Y.A.N.M.A.R ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာတဲ့ေဟ့


ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ေဟ့ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ေဟ့ ျမန္မာ ျမန္မာ ျမန္မာ ေဟ့More