အသည္းကြဲလူမိုက္ - ရဲရင့္ေအာင္

Download

အသည္းကြဲလူမိုက္

V1;
အသည္းႏွလံုးကိုအတုလုပ္က မင္းငါ့ကိုေပး
ေတာ္လိုက္သူ တည္ၾကက္ကိုမက္မိေလေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္
ရင္၀မွာ ျမွားတန္းလန္းနဲ႕
သဖန္းေတာမွာ ေမ်ာက္ကတကယ္အသဲႏွလံုးကိုမထား
မင္းကတကယ္သဖန္းေတာ့မွာ အသဲႏွလံုးကိုထား ပက္ပက္စက္စက္ မိေက်ာင္းေရကိုဆုတ္ေတာ့မွာလား
တို႕အေသြးသားကိုေဆး၀ါးလိုသေဘာထားလို႕ သေဘာထားလိုိထား သူ႔ဆႏၵမွာလိုအပ္ရင္ လုိအပ္သလိုသံုးမယ့္
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ငါ့ဘ၀ဟာ အားေဆးတစ္လံုးတဲ႔ အသဲကြဲလူမိုက္

Cho;
[အသဲကြဲလူမိုက္ အသဲကြဲလူမိုက္ဟာ ဘယ္သူလဲေမးရင္ ငါ့ကိုသာလက္ညိႈးထိုးလိုက္......
အသဲကြလူမိုက္ အသဲကြဲလူမိုက္...........]

V2;
အသည္းႏွလံုးကိုအတုလုပ္က မင္းငါ့ကိုေပး
ေတာ္လိုက္သူ တည္ၾကက္ကိုမက္မိေလေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္
ရင္၀မွာ ျမွားတန္းလန္းနဲ႕
သဖန္းေတာမွာ ေမ်ာက္ကတကယ္အသဲႏွလံုးကိုမထား
မင္းကတကယ္သဖန္းေတာ့မွာ အသဲႏွလံုးကိုထား ပက္ပက္စက္စက္ မိေက်ာင္းေရကိုဆုတ္ေတာ့မွာလား
တို႕အေသြးသားကိုေဆး၀ါးလိုသေဘာထားလို႕ သေဘာထားလိုိထား သူ႔ဆႏၵမွာလိုအပ္ရင္ လုိအပ္သလိုသံုးမယ့္
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ ငါ့ဘ၀ဟာ အားေဆးတစ္လံုးတဲ႔ အသဲကြဲလူမိုက္

Cho;
[အသဲကြဲလူမိုက္ အသဲကြဲလူမိုက္ဟာ ဘယ္သူလဲေမးရင္ ငါ့ကိုသာလက္ညိႈးထိုးလိုက္......
အသဲကြလူမိုက္ အသဲကြဲလူမိုက္...........]

More