အျပစ္မဲ့သက္သက္ - ဝိုင္းစုခိုင္သိန္း

Download

အျပစ္မဲ့သက္သက္

V1;
ဟိုတုနး္ကနဲ႕မတူေတာ့ဘူးကြယ္......မင္းရဲ႕အခ်ိဳးေတြတစ္မ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေနတယ္
ဘာျဖစ္ျဖစ္နားလည္လို႕ေပးထား....ရင္မွာသိပ္ခ်စ္ေတာ့ကြယ္
ဘာမဆို အျပစ္ဖြဲ႕ရက္ပါ......
ဒီႏွလံုးသား......
V2;
သံသယစိတ္မထားခ်င္ပါဘူးေလ....ရိုးရိုးေလးသာဆက္ခ်စ္သြားပါမယ္.....
မင္းရဲ႕မ်က္ႏွာျမင္လိုက္ရင္....ရင္မွာ ေအးခ်မ္းသြားတယ္
ဒါေတြမင္းသိဖို႕အတြက္ငါ့မွာ မရည္စူးခဲ႕
Cho;
[အျပစ္မဲ႕သက္သက္ မရက္စက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႔သက္သက္ မမုန္းလိုက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႕သက္သက္ ငါ့ကိုမႏွိပ္စက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႔သက္သက္ ခြဲမသြားနဲ႕
အျပစ္မဲ႔မညွင္းဆဲနဲ႕
အျပစ္မဲ႔ျပစ္မသြားနဲ႕
မခံႏိုင္ပါဘူးအခ်စ္ေရ................]

V1;
ဟိုတုနး္ကနဲ႕မတူေတာ့ဘူးကြယ္......မင္းရဲ႕အခ်ိဳးေတြတစ္မ်ိဳးၾကီးျဖစ္ေနတယ္
ဘာျဖစ္ျဖစ္နားလည္လို႕ေပးထား....ရင္မွာသိပ္ခ်စ္ေတာ့ကြယ္
ဘာမဆို အျပစ္ဖြဲ႕ရက္ပါ......
ဒီႏွလံုးသား......
V2;
သံသယစိတ္မထားခ်င္ပါဘူးေလ....ရိုးရိုးေလးသာဆက္ခ်စ္သြားပါမယ္.....
မင္းရဲ႕မ်က္ႏွာျမင္လိုက္ရင္....ရင္မွာ ေအးခ်မ္းသြားတယ္
ဒါေတြမင္းသိဖို႕အတြက္ငါ့မွာ မရည္စူးခဲ႕

Cho;
[အျပစ္မဲ႕သက္သက္ မရက္စက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႔သက္သက္ မမုန္းလိုက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႕သက္သက္ ငါ့ကိုမႏွိပ္စက္နဲ႕
အျပစ္မဲ႔သက္သက္ ခြဲမသြားနဲ႕
အျပစ္မဲ႔မညွင္းဆဲနဲ႕
အျပစ္မဲ႔ျပစ္မသြားနဲ႕
မခံႏိုင္ပါဘူးအခ်စ္ေရ................]

More