နင္မရွိတဲ႔ကမၻာ - နန္းသူဇာ

Download

နင္မရွိတဲ႔ကမၻာ

V1;
ေလာကၾကီးရဲ႕ဟိုးအေ၀းဆံုးကိုထြက္သြားလိုက္ခ်င္တယ္ နင္မရွိတဲ႕ဟိုးရဲ႕ကမၻာ
ရွင္ေနရက္နဲ႕အသက္မဲ႔သြား......အတူတြဲထားခဲ႔တဲ႔တို႕ရဲ႕လက္ေတြ ခိုင္ျမဲခဲ႔ခ်ိန္မွာ
ေလမုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္လား ငါတို႔ေ၀းရေတာ့မွာလား
ငါေတာ့အရႈံးေပးလိုက္ပါတယ္............နင့္တစ္ေယာက္ေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ဒီလိုတစ္ေန႕ေန႕ျဖစ္မယ္ဆိုတာသိသားနဲ႔

Cho;
[ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
လံုး၀ေမ့မရပါဘူး အတူရွိခဲ႔ၾကတဲ႔ေပ်ာ္စရာေနမ်ားထဲ
ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
နင္သာအနားရွိရင္ က်န္တာဘာမွမလိုခ်င္ ငါလိုေနတာမင္းပဲ..................]

V1;
ေလာကၾကီးရဲ႕ဟိုးအေ၀းဆံုးကိုထြက္သြားလိုက္ခ်င္တယ္ နင္မရွိတဲ႕ဟိုးရဲ႕ကမၻာ
ရွင္ေနရက္နဲ႕အသက္မဲ႔သြား......အတူတြဲထားခဲ႔တဲ႔တို႕ရဲ႕လက္ေတြ ခိုင္ျမဲခဲ႔ခ်ိန္မွာ
ေလမုန္တိုင္းမ်ားက်ေရာက္လား ငါတို႔ေ၀းရေတာ့မွာလား
ငါေတာ့အရႈံးေပးလိုက္ပါတယ္............နင့္တစ္ေယာက္ေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ဒီလိုတစ္ေန႕ေန႕ျဖစ္မယ္ဆိုတာသိသားနဲ႔

Cho;
[ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
လံုး၀ေမ့မရပါဘူး အတူရွိခဲ႔ၾကတဲ႔ေပ်ာ္စရာေနမ်ားထဲ
ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
နင္သာအနားရွိရင္ က်န္တာဘာမွမလိုခ်င္ ငါလိုေနတာမင္းပဲ..................]

အိုး.....ဟိုး..........

ငါေတာ့အရႈံးေပးလိုက္ပါတယ္............နင့္တစ္ေယာက္ေပ်ာ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္
ဒီလိုတစ္ေန႕ေန႕ျဖစ္မယ္ဆိုတာသိသားနဲ႔.............ဟိုး......................

Cho;
[ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
လံုး၀ေမ့မရပါဘူး အတူရွိခဲ႔ၾကတဲ႔ေပ်ာ္စရာေနမ်ားထဲ
ငါ့ရင္ထဲကို၀င္ၾကည့္လွည့္ အသက္ရွင္ေနတာနင္တစ္ေယာက္အတြက္
နင္သာအနားရွိရင္ က်န္တာဘာမွမလိုခ်င္ ငါလိုေနတာမင္းပဲ..................]

More