လိုက္မမီေတာ့ခြင့္လႊတ္က်န္ခဲ႔မယ္ - စိုင္းဆိုင္ေမာ့၀္