ေမွ်ာ္လင့္ေနတုန္းပ်ိဳ႕ဘုန္းလွမ္းလွည္႔ပါ - ႏြဲ႕ယဥ္ဝင္း