မွားတဲဲ႔ဘက္မွာ - ေလးျဖဴ, ေဇာ္ဝင္းထြဋ္, ေမဆြိ, ေကာ္နီ