ႏိုင္ငံတကာရင္ေသြးငယ္မ်ား - ထက္ေနၾကည္, ၿဖိဳးျပည့္စုံ