ေမြးေန႔လက္ေဆာင္မ်ား - နီနီခင္ေဇာ္, အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္