ဟန္ေဆာင္ေကာင္းတဲ့ေမာင္ - အိုင္ရင္းဇင္မာျမင့္, ခင္စုစုနိုင္