ေမွာ္ဆရာဂိုး (Hip Hop Don't Lie) - ေမခလာ, ေဂ်ာက္ဂ်က္